POLITYKA PRYWATNOŚCI Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuje, że: 1. Administrator danych osobowych • SZMYTEK Robert Szmytkowski ul. Rodakowskiego 90 64-920 PIŁA NIP 764 152 23 45, REGON 570309368., jest Administratorem Twoich danych osobowych. • Możesz się ze mną skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iodo@peugeot-citroen.com lub pisemnie na adres mojej firmy, wskazany wyżej. 2. Jakie dane przetwarzam • Podczas korzystania ze stron internetowych www.peugeot-citroen.com mogą być zbierane od Ciebie różne dane osobowe. Informacje te mogą być dostarczane przez Ciebie, na przykład po wypełnieniu formularza kontaktowego na stronie internetowej, po skontaktowaniu się ze mną z innego powodu. Dane generowane przez korzystanie z witryny mogą również być gromadzone automatycznie. • Dane osobowe, które mogę uzyskać od Ciebie, to: Twoje imię i nazwisko, płeć, (mobilny) numer telefonu, adres e-mail, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejsce, dane firmy oraz informacje o Twojej wizycie na stronie internetowej (takich jak dostawca, typ przeglądarki, strony otwarte w witrynie, czas wizyty). Mogę również uzyskać pewne dane osobowe za pomocą plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które przeglądarka „zapamiętuje” i przechowuje na twoim komputerze na żądanie strony internetowej. Za pomocą pliku cookie, który działa jako pomoc pamięciowa, strona internetowa może zapamiętać określone informacje, dzięki czemu nie trzeba ich ponownie wpisywać. 3. Cele przetwarzania danych osobowych • Dane osobowe zbieram i przetwarzam w celach związanych z prowadzoną przeze mnie działalnością. Mogę również wykorzystywać Twoje dane osobowe do marketingu i sprzedaży swoich produktów oraz świadczenia swoich usług, w tym do rozliczeń. Mogę również wykorzystywać Twoje dane w celu dostarczania informacji i utrzymywania relacji z Tobą. Twoje dane osobowe mogą być również wymagane do wewnętrznych celów administracyjnych, rozliczeniowych jak również do wywiązywania się z obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów wymienionych i opisanych powyżej lub do celów, które są z nimi zgodne. • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych może być: • udzielona zgoda • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski. 4. Czas przetwarzania danych • Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. • Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: • przepisy prawa, które mogą obligować Peugeot Citroen Naprawa Robert Szmytkowski do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości), • okres przez jaki są świadczone usługi, lub jaki wymaga realizacja zamówienia • okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora, • okres na jaki została udzielona zgoda 5. Odbiorcy danych • Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: moim partnerom, czyli firmom, z którymi współpracuje łącząc produkty lub usługi itp. • Do Twoich danych mogą też mieć dostęp moi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe, firmy pocztowe i kurierskie. SZMYTEK Robert Szmytkowski wymaga, aby podmioty przetwarzające podejmowały takie same surowe środki bezpieczeństwa, jakie podjęły w celu ochrony Twoich danych osobowych. • W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”), spełnione są prawne wymogi dotyczące takiego transferu danych. Za wyjątkiem udostępnienia danych osobowych wyżej wymienionym stronom, SZMYTEK Robert Szmytkowski nie udostępni Twoich danych osobowych stronom trzecim, chyba że jest to wymagane w celu wywiązania się z obowiązków prawnych. 6. W jaki sposób chronimy Twoje dane? • SZMYTEK Robert Szmytkowski nieustannie podejmuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, usunięciem, ujawnieniem i niewłaściwym wykorzystaniem oraz w celu monitorowania dokładności i integralności danych osobowych. Środki te są regularnie weryfikowane i aktualizowane w razie potrzeby. • Administrator zobowiązuje się podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem danych osobom trzecim. Administrator informuje, iż bazy danych operatora serwisu są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich. 7. Twoje uprawnienia • Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; • prawo do przenoszenia danych; • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. • W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. • Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji • W procesie wykonywania umowy podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane podane w formularzu kontaktowym. • Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. • Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany jest niezbędne do celu zawarcia lub wykonania łączącej nas umowy. 9. Linki do stron zewnętrznych • Moja strona internetowa zawiera linki do stron internetowych innych niż SZMYTEK Robert Szmytkowski. Ponadto na zewnętrznych stronach internetowych innych niż Peugeot Citroen Naprawa Robert Szmytkowski mogą obowiązywać inne zasady dotyczące prywatności. Twoim obowiązkiem jest zwrócić uwagę i sprawdzić to przed udostępnieniem informacji na tych stronach. SZMYTEK Robert Szmytkowski nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące na stronach internetowych prowadzonych przez podmioty trzecie. 10. Pliki cookies • SZMYTEK Robert Szmytkowski używa plików cookies („ciasteczek”) podczas oferowania swoich usług. Jest to mały, prosty plik z danymi przechowywanymi na dysku twardym komputera lub w sesji przeglądarki. 11. Zmiany • Okresowo weryfikujemy nasze polityki bezpieczeństwa i prywatności. Wszelkie zmiany publikujemy na tej stronie. Jeśli zmienimy tę politykę, poinformujemy o tym użytkowników za pomocą hiperłączy.